0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy cà răng Y4232CNC2
Mã hàng: 
Trạng thái: còn hàng

§Æc tr­ng kü thuËt:

Specification

§Æc tr­ng kü thuËt

Model: Y4232CNC2

Number of CNC axes

Sè trôc ®iÒu khiÓn

2

Max. workpiece dia

§­êng kÝnh chi tiÕt lín nhÊt

320mm

Max. Module conventional shaving plunge shaving

 

 

Max. distance between center

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m

700mm

Center distance between workpiece and cutter

Kho¶ng c¸ch tõ t©m chi tiÕt ®Õn trôc c¾t

125~280

Max. workpiece face width

 BÒ réng mÆt chi tiÕt lín nhÊt

150mm

Max. cutter dia

§­êng kÝnh trôc c¾t lín nhÊt

240mm

Max. cutter-head swivel angle

Gãc xoay cña ®Çu c¾t lín nhÊt

±200

Spindle speed

Tèc ®é trôc chÝnh

50-400v/ph

Worktable feed rate

B­íc tiÕn cña bµn

1~500mm/ph

Max. worktable travel

Hµnh tr×nh cña bµn lµm viÖc

150mm

Total power/main motor power

Tæng c«ng suÊt/c«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh

15/5.5 kw

Overall dimensions(LxHxW)

KÝch th­íc tæng thÓ(DxRxC)

2140x2870x2680mm

Weight: Net/Gross

Träng l­îng: tÞnh/tæng thÓ

6000/6500kg

Controler

Bé ®iÒu khiÓn

SIEMEN hoÆc FUNUC

 

 

Phô kiÖn tiªu chuÈn:    Theo nhµ s¶n xuÊt

Sản phẩm tương tự
Máy cà răng Y4232CNC2
Máy cà răng Y4232CNC2
Máy cà răng GSV-320
Máy cà răng GSV-320