0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ TRONG LÒ
Mã hàng: Model: Tempstick 529
Trạng thái: tạm hết hàng

§©y lµ thiÕt bÞ cÇm tay chÝnh x¸c, tin cËy, dÔ sö dông, ch¾c ch¾n.
Tempstick 529 hoµn toµn thÝch hîp cho víi m«i tr­êng c«ng nghiÖp kh¾c nhiÖt. Nã ®­îc chøng minh lµ c«ng cô rÊt ®¸ng tin cËy trong viÖc ®o nhiÖt ®é kim lo¹i nãng ch¶y khi nã sö dông víi BMD, Thermotip hoÆc
Minitips cho c¸c lß luyÖn, mçi gµu móc trong nhµ m¸y ®óc vµ nhµ m¸y luyÖn thÐp.
Cã thÓ ®o nhiÖt ®é nãng ch¶y cña c¸c kim lo¹i: s¾t, gang, ®ång, thiÕc, nh«m, vµng, b¹c.

M« t¶

Model: Tempstick 529

Cã thÓ kÕt nèi víi m¸y tÝnh ®Ó in ra kÕt qu¶ nhiÖt ®é víi ngµy, giê, mÎ luyÖn (lß luyÖn)

 

Bé nhí dÔ dµng hiÖn thÞ nhiÖt ®é víi m· sè lß luyÖn

 

Bé nhí trong

1000 b¶n ghi

RÊt dÔ sö dông, nhÑ, thiÕt bÞ cÇm tay dÔ cÇm, tån t¹i trong m«i tr­êng kh¾c nghiÖt nhÊt

 

Kh«ng thay ®æi trong viÖc x¸c ®Þnh phÇn mÒm

 

§é chÝnh x¸c cña vi xö lý

± 1oC

§é chÝnh x¸c cña toµn bé thiÕt bÞ

±3oC

Pin

Pin Nickel-Cadmium tù n¹p l¹i vµ tù ®éng th«ng b¸o khi pin yÕu

§Ìn s¸ng hiÓn thÞ cao

0.6”

Tù ®éng t¾t thiÕt bÞ

 

Ph¸t tiÕng kªu khi kÕt thóc qu¸ tr×nh ®o

 

Kh«ng dïng nót t¾t c¬ khÝ

 

Cã thÓ sö dông víi que th¨m kÌm theo trong 529 K

 

Chän nhiÖt ®é ®Ønh vµ hiÖu chØnh trong model 529 K

 

Cã thÓ dïng víi cÆp nhiÖt K hoÆc S/R/B

 

D¶i ®o

540oC-1750oC

NhiÖt ®é ho¹t ®éng

0-50oC Sai lÖch ± 1oC

Tiªu chuÈn hiÖu chuÈn

IPTS 68

TuyÕn tÝnh ho¸

 toµn bé d¶i ®o

HiÖn thÞ

Bèn ch÷ sè, dïng ®Ìn Leds, chiÒu cao – 0.6”

Cung cÊp n¨ng l­îng

4 Pin Ni/Cd lo¹i 1.2V lo¹i ‘AA’

Sản phẩm tương tự
MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ TRONG LÒ
MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ TRONG LÒ