0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
MÁY CẮT DÂY
Mã hàng: §Æc ®iÓm kü thuËt DK7725 DK7732 DK7740
Trạng thái: tạm hết hàng

Thông số kỹ thuật:

§Æc ®iÓm kü thuËt

DK7725

DK7732

DK7740

Cì bµn lµm viÖc

520 x 336 (mm)

576 x 366 (mm)

690 x 410 (mm)

Hµnh tr×nh cña bµn

250 x 320 (mm)

320 x 400 (mm)

400 x 500 (mm)

ChiÒu dµy chi tiÕt lín nhÊt

400mm

400mm

400mm

§é c«n gia c«ng

6°/80mm

6°-30°/80mm

6°-30°/80mm

Tèc ®é c¾t lín nhÊt

100mm2/min

Finishing (mm)

Ra 2.5um

§­êng kÝnh c¶u d©y

Φ0.1-Φ0.2mm

Tèc ®é dÞch chuyÓn cña d©y

11m/s

 

0.001mm

Tæng c«ng suÊt

1.2KW

 

120kg

250kg

320kg

Träng l­îng m¸y

950kg

1100kg

1800kg

KÝch th­íc tæng thÓ

1300x900x1465mm

1380x920x1465mm

1500x970x1465mm

 

1600x1100x1800mm

1700x1200x1800mm

1800x1200x1900mm

 

Sản phẩm tương tự
MÁY CẮT DÂY
MÁY CẮT DÂY
MÁY CẮT DÂY
MÁY CẮT DÂY
MÁY CẮT DÂY
MÁY CẮT DÂY
MÁY CẮT DÂY
MÁY CẮT DÂY