0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
MÁY ĐO ĐỘ ẨM KHUÂN CÁT
Mã hàng: Model: T-90
Trạng thái: tạm hết hàng

Thông số kỹ thuật

§©y lµ thiÕt bÞ ®o, x¸c ®Þnh nhanh l­îng h¬i n­íc chøa trong c¸t vµ c¸c khèi h¹t mÞn hoÆc th« kh¸c. Víi c«ng nghÖ sö dông vi sãng vµ hÖ thèng vi sö lý, thiÕt bÞ cho phÐp ®o l­îng h¬i n­íc chøa trong c¸t, ®¸, sái vµ c¸c cÊu trôc h¹t mÞn vµ th« kh¸c.

C¸c ®Çu ®o ®­îc c¾m trùc tiÕp vµo vËt liÖu vµ trªn mµn h×nh ®o hiÓn thÞ gi¸ trÞphÇn tr¨m h¬i Èm chøa trong khèi vËt liÖu

M« t¶

Model: T-90

Ph¹m vi ®o

0-20%

TÇn sè

50Hz

Nguån

4 Pin AA

HiÓn thÞ

4x16 ký tù

Cæng kÕt nèi

RS232

Träng l­îng

1.8Kg

Phô kiÖn kÌm theo

 

M¸y chÝnh

 

§Çu ®o vµ c¸p nèi

 

4 Pin AA

 

Tµi liÖu h­íng dÉn sö dông

 

Vali vËn chuyÓn

 

 

 

Sản phẩm tương tự
MÁY ĐO ĐỘ ẨM KHUÂN CÁT
MÁY ĐO ĐỘ ẨM KHUÂN CÁT