0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Màn hình hiển thị
Mã hàng: jenix
Trạng thái: tạm hết hàng

C¸c ®Æc trư­ng

Model: DSC-803

HiÓn thÞ

7 ch÷ sè mµu xanh vµ dÊu “.”

ChuyÓn mm – inch

ChuyÓn trùc tiÕp

Ph©n gi¶i mµn

0,005/ 0,001mm

Nhí d÷ liÖu

50 b­íc trªn mçi trôc

Ph¹m vi vµo

0,000001 – 9,999999

Nhí dù phßng

~ 10 n¨m kh«ng cã ®iÖn

NhiÖt ®é ho¹t ®éng

-50C - 450C

Tiªu thô c«ng suÊt

15VA

KÝch th­íc vµ träng l­îng

279x110x151mm; 2,2Kg

Nguån

Ac 80-264V; 50-60Hz

Hép ngoµi

Nh«m ®óc

Bµn phÝm

KiÓu mµng

HiÓn thÞ chøc n¨ng

S¸ng ®á


Sản phẩm tương tự
Màn hình hiển thị
Màn hình hiển thị
Thanh thước quang
Thanh thước quang