0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Thanh thước quang
Mã hàng: jenix1
Trạng thái: tạm hết hàng

C¸c ®Æc trư­ng

Model: JSS5L

TÝn hiÖu ra

Xem chi tiÕt trong catalogue

§o l­êng

Th­íc thuû tinh ®­îc chia thµnh b­íc: 20mm

§é chÝnh x¸c

3+3L/1000mm

§é ph©n gi¶i

5mm

Xung ra

50 xung/mm

Tèc ®é di chuyÓn lín nhÊt

60m/p

TÝn hiÖu tham chiÕu

25mm cã 01 xung tham chiÕu

Kho¶ng l­íi

0,02mm

§é rung ®éng lín nhÊt

30m/gi©y

Lùc di chuyÓn

<=5N

NhiÖt ®é lµm viÖc

-50C - 450C

NhiÖt ®é khi b¶o qu¶n

-200C - 700C

ChiÒu dµi c¸p lín nhÊt

25m (tiªu chuÈn: 3m)

§iÖn ¸p cung cÊp

+5V, +/-5%, 150mA

CÊp thiÕt kÕ b¶o vÖ an toµn

(1) =IP53

Sản phẩm tương tự
Màn hình hiển thị
Màn hình hiển thị
Thanh thước quang
Thanh thước quang